ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

VDO ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

~

ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

~

~

~

~

~

~

VDO ทะเบียนรถพระที่นั่งในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง จ อุบลราชธานี

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.