สลาก 80บาท พร้อมขายในแอฟ เป๋าตัง

วันที่ 24 มี.ค.2565 นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการสลากพิจารณาความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย

1.โครงการสลาก 80 ซึ่งในเฟสแรกมี 77 จุด ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ในส่วนของกรุเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง รวม 151 จุด อยู่ระหว่างการทำสัญญารับสลากไปจำหน่าย เริ่มงวด 2 พ.ค.2565 รวมทั้งหมด 228 ราย ในพื้นที่ 18 จังหวัดภาคกลาง ส่วนภาคอื่น เช่น ทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกและภาคใต้ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง

2.ความคืบหน้าการคัดกรองผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า ทั้งในส่วนของรายเดิม ปี 2558 จำนวน 1.3 แสนราย และที่สมัครใหม่ 2565 จำนวน 8.7 แสนราย รวมทั้งหมด 1 ล้านราย ในส่วนของผู้สมัครใหม่ อยู่ระหว่างคัดกรองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น เพื่อให้การคัดกรองมีความแม่นยำถูกต้อง ได้ผู้ค้าสลากตัวจริง แต่เนื่องจากมีผู้คัดกรองจำนวนมากกว่าที่คาด ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดเดิมที่คาดว่า จะจำหน่ายได้ในวันที่ 2 พ.ค. ออกไปอย่างน้อย 3 ครั้ง
ส่วนการตรวจสอบรายเดิมปี 2558 โดยวิธีการ Scan QR Code จากผู้ซื้อสลากเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท และการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง และ ถุงเงิน ตามประกาศสำนักงานสลากเมื่อวันที่ 4 มี.ค. จะช่วยยืนยันการจำหน่ายสลากของผู้ขายได้ ทั้งในส่วนของระบบซื้อ-จองล่วงหน้าและระบบตัวแทนจำหน่าย โดยให้ทดสอบระบบก่อน 3 ครั้ง คือวันที่ 16 มี.ค. , 1 เม.ย. , และ 16 เม.ย. เพื่อดูปริมาณ การซื้อขายในวิธีการดังกล่าว ก่อนกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและครั้งที่จะเริ่มมีการคัดกรองผู้ขายจริงต่อไป

เบื้องต้นจะคัดกรองผู้ค้ารายย่อยคู่ขนานกันไปทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยในส่วนของรายเก่า จะพิจารณาจาก 1.3 แสนรายเดิมก่อน หากไม่ตรงคุณสมบัติก็คัดออกไป และรายใหม่ 7 หมื่นราย ด้วยวิธีแรนดอม เพื่อให้ได้จำนวนผู้ค้า 2 แสนรายตามกรอบที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ สำนักงานสลากฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือทุกจังหวัด ในการสำรวจผู้จำหน่ายสลากจริงที่จำหน่ายสลากในพื้นที่ของจังหวัด เพื่อนำข้อมูลผู้ที่จำหน่ายสลากจริงที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัด มาตรวจสอบร่วมกับข้อมูลจากการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ขายสลากทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และมีการตรวจสอบด้วยความรอบคอบครบถ้วนทุกมิติ สำนักงานสลากฯ จึงกำหนดเวลาผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิม ปี 2558 ที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเดือนมกราคม 2565 แล้ว สามารถทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ได้ไปพลางก่อน จนกว่าสำนักงานฯ จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายใหม่ทั้งหมด และให้แยกจำนวนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิม ปี 2558 และรายใหม่ ปี 2565 ออกจากกัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

และ 3.ความคืบหน้าในการจำหน่ายสลากผ่านแอพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมระบบ โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ภายใน พ.ค.-มิ.ย. นี้ โดยแอพเป๋าตังจะเปิดให้ผู้ค้า สามารถเลือกฝากสลากที่ได้ต่อครั้ง 5 เล่ม มาวางขายผ่านแอพลิเคชันกี่เล่มก็ได้ และเลขจะถูกสแกนขึ้นจำหน่ายบนแอพลิเคชั่น เพื่อขายในราคา 80 บาท

โดยคนซื้อสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียว เปลี่ยนมือไม่ได้ สามารถเลือกเลขที่จะซื้อ เป็นใบ หรือ เป็นชุด เท่าไหร่ก็ได้ก็ได้ผ่านระบบ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อมาขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น ขณะที่คนขายก็จะได้พื้นที่ในการจำหน่ายให้กับคนทั้งประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.